Skelprom d.o.o. - Analizatori plinova Madur

Skelprom - Analizatori dimnih plinova firme Madur Electronics

Propisi iz područja zraka

Ovdje objavljujemo sve aktualne zakone, propise i odluke koje bi Vam, kao našim budućim ili već sadašnjim kupcima analizatora marke Madur mogli biti interesantni.

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih (stacionarnih) izvora (NN 129/12)

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12)

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 73/07, 48/09

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 77/07)

Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj (NN 108/13)

Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske (NN 151/08)

Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 76/09)

Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine (NN 152/09)    Prilog programu (pdf)

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (NN 43/12

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN 87/12 

Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj
NN 141/08 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb

Opći propisi iz zaštite okoliša

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)

Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emi­sija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladi­štenjem i distribucijom benzina (NN 135/06)

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 73/07)

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 77/07) 
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 77/07)
 
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08

Zakoni, propisi i odluke o dimnjačarstvu

Zakon o komunalnom gospodarstvu /pročišćeni tekst/ (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11)

Odluka o dimnjačarskoj službi /pročišćeni tekst/ (Službeni glasnik Grada Zagreba br.12/99)


Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010

Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07

Uredba o održavanju zgrada (NN 91/96)  

PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE DIMNJAČAR (NN 12/2010

Referenta Lista

Rezervni dijelovi za servis

Nedavne fotografije

Download centar

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.